انواع ترس در کودکان و روش های کنترل آن + قصه شب

انواع ترس در کودکان و روش های کنترل آن + بخش دوم

این که چرا کودکان در بعضی از موارد می‌ترسند، مورد توجه بسیاری از صاحبنظران رشد کودک و روانشناسان بوده است. برخی از محققان عوامل زیستی و محیطی را به عنوان علت برخی از ترس‌ها در کودکان عنوان کرده‌اند و برخی دیگر عوامل روان شناختی، عوامل خانوادگی و سایر عوامل را مطرح کرده‌اند. انواع ترس در […]

ادامه مطلب و دانلود قصه