وکیل عنکبوت

اسم قصه: قصه صوتی وکیل عنکبوت🕸
قصه گو: سمینا❤️
نویسنده: نوشین فرزین فرد🍀
تنظیم: رویا مومنی 🌱
گروه سنی: ۱ تا ۷ سال
موضوع:مشاغل
آدرس کانال تلگرام👇
🆔 @childrenradio
متن داستان
روزی روزگاری توی یه جنگل سرسبز و زیبا، عنکبوت ، وکیل بود.
همه ی حیوونای جنگل از وکالت وکیل عنکبوت راضی بودند و هر وقت مشکلی پیش می اومد به دفتر وکالت وکیل عنکبوت می رفتند.
یه روز سوسکی با عصبانیت وارد دفتر وکالت وکیل عنکبوت شد .
وکیل عنکبوت گفت (( سلام سوسکی ! چی شده؟ چرا عصبانی هستی ؟))
سوسکی با عصبانیت جواب داد (( به خاطر اذیت و آزار همسایه هام ))
وکیل عنکبوت گفت (( میشه دقیق بگی چی شده ؟))
سوسکی گفت (( هر شب همسایه ها سروصدا می کنند و نمی زارن بخوابم . ))
وکیل عنکبوت گفت (( خب به همسایه ها بگو سروصدا نکنند ))
سوسکی گفت (( چند بار گفتم . آخرین بار که تذکر دادم با همسایه ها دعوام شد و کتکشون زدم .اونا هم رفتند از من شکایت کردند. هفته ی دیگه دادگاه دارم ))
وکیل عنکبوت گفت (( خیله خوب . وکالت تونو قبول می کنم ))
سوسکی آروم شد و گفت (( ممنون. ))
وکیل عنکبوت گفت (( سعی خودمو می کنم تا وکالت خوبی دراین پرونده داشته باشم ))
سوسکی تشکر کرد و از دفتر وکالت وکیل عنکبوت بیرون رفت .
وکیل عنکبوت پرونده ای برای سوسکی باز کرد و تا هفته ی آینده منتظر موند تا در دادگاه از سوسکی دفاع کند .
رادیو قصه کودک🦋
قصه صوتی کودکانه🦋
خاله سمینا🦋

پنج دفتر نقاشی

اسم قصه: پنج دفتر نقاشی📚
قصه گو: سمینا❤️
نویسنده: نوشین فرزین فرد🍀
تنظیم: رویا مومنی 🌱
گروه سنی: ۱ تا ۷ سال
موضوع: آموزش اعداد
آدرس کانال تلگرام👇
🆔 @childrenradio
متن داستان
روزی روزگاری توی یه کمد کوچیک ، پنج دفتر نقاشی زندگی می کردند .
پنج دفتر نقاشی باهم دوست بودند و خیلی همدیگه رو دوست داشتند.
یه روز یکی از دفترها ناراحت بود . چهار دفتر دیگه از دفتر ناراحت پرسیدند
(( چی شده دفتری جون ؟ چرا ناراحتی ؟))
دفتری با ناراحتی جواب داد
(( همه برگ ها م تموم شدند و به زودی از پیشتون میرم . ))
یکی از دفترها گفت (( آخی راست میگی . پسر کوچولو هر دفتری که برگاش تموم میشه ، از توی کمد بیرون میاره و دور میندازشون .‌))
پنج دفتر نقاشی فکر کردند.
ناگهان یکی از دفترها گفت
(( من یه فکری کردم . به نظرم هر وقت پسر کوچولو خواست دفتری رو از توی کمد بیرون بیاره ، هر پنج تایی مون سروصدا راه بندازیم تا پسر کوچولو دیگه دفتری رو بیرون نندازه))
یکی دیگه از دفترها گفت
(( نه . فکر خوبی نیست. به نظرم وقتی پسر کوچولو اومد ازش خواهش کنیم که دفتری رو بیرون نندازه))
هر پنج دفتر نقاشی با این فکر موافقت کردند و منتظر شدند تا پسر کوچولو از راه برسه .
روزی که پسر کوچولو در کمد رو باز کرد و دفتری رو برداشت و برگ هاشو ورق زد و گفت
(( چه نقاشی های قشنگی کشیدم . این دفتر رو نگه می دارم ))
بعد دفتری رو کنار دفترهای دیگه گذاشت و در کمدو بست.
هر پنج دفتر نقاشی از برگشتن دفتری خوشحال شدند و شادی کردند.
رادیو قصه کودک
خاله سمینا
قصه صوتی کودکانه