عاقبت مورچه فینگول (قسمت دوم)

اسم قصه: قصه صوتی عاقبت مورچه فینگول(قسمت دوم)🐜
قصه گو: سمینا❤️
نویسنده: الهه منصوری🍀
تنظیم: رویا مومنی 🌱
گروه سنی: ۵ تا ۱۰ سال
موضوع: تنبلی
آدرس کانال تلگرام👇
🆔 @childrenradio
لینک حمایت مالی👇
https://zarinp.al/someina.com
متن داستان 👇
فینگول از ترس چشماشو بست و یادش اومد که هنوز از خونه اش خیلی دور نشده…..خوشحال شد وشروع به دویدن کرد….ولی هر چی میدوید مسافت خیلی کمی به جلو میرفت . هر چی بیشتر تلاش می کرد که تند تر بدوه ، کمتر نتیجه میگرفت…..با ناامیدی به خودش نگاه کرد و تازه دید که چقدر شکم و پاهاش چاق و بزرگ شده…..پس دلیل اینکه نمیتونست درست بدوه و حتی راه بره رو فهمید….چشماشو بست وبا خودش فکر کرد که چقدر تا الان اشتباه زندگی کرده.
مورچه خوار نزدیکتر میشد و صدای خرناس او ، حسابی فینگول رو ترسونده بود. در حالی که اشکش سرازیر شده بود با خودش گفت: خدا جونم کمکم کن ، قول میدم که دیگه درست زندگی کنم و تنبلی رو کنار بزارم…..
در همین لحظه که مورچه خوار نزدیک اون رسید و اماده خوردنش شده بود، فینگول احساس کرد که از زمین بلند شده و بسرعت داره حرکت میکنه.چشماشو باز کرد و دید که جینگول اونو توی بغلش گرفته و بسمت خونه میدوه…..همین که داخل خونه رسیدن و در رو بستن ، جینگول اونو زمین گذاشت و از خستگی شروع به نفس نفس زدن  و سرفه کرد….فینگول با ناراحتی شونه های جینگول رو گرفت و تکونش داد….جینگول جونم جینگول جونم، حالت خوبه؟
جنگول در حال سرفه کردن سرشو به علامت مثبت تکون داد.بعد از اینکه فینگول بهش اب داد و حال جینگول بهتر شد ، جینگول بهش گفت: فینگول جونم داشتی چیکار میکردی؟ چرا چشماتو بسته بودی و از دست مورچه خوار فرار نمیکردی؟ فینگول سرشو پایین انداخت و با ناراحتی گفت: نمیتونستم جینگول جونم…..اینقدر چاق شدم که حتی نمیتونم درست راه برم چه برسه به اینکه بدوم و فرار کنم….
جینگول گفت: اخه چقدر بهت گفتم نخواب …..اخه اگه من سر وقت نمیرسیدم و تو رو بلند نمیکردم چه اتفاقی می افتاد؟؟؟؟؟ اصلا نمیخوام بهش فکر کنم…وای…..فینگول سرشو پایین انداخت….
بعد از مدت کوتاهی فینگول گفت: راستی تو چطوری تونستی منو بلند کنی؟ اخه من خیلی چاق شدم و وزن زیادی پیدا کردم…..جینگول گفت: این بخاطر ورزشهایی هست که میکنم….میدونی که ورزش کردن همه رو حسابی قوی میکنه.
فینگول بازم خجالت کشید و وقتی که بلند شد تا کمی اب بخوره ، خودشو توی ایینه دید. در این موقع حسابی ترسید و از کنار ایینه در رفت گفت: وایییییی….این دیگه کیه؟
جینگول گفت: این تویی فینگول….از بس خوابیدی و به خودت نرسیدی و حمام نرفتی ، حسابی بهم ریخته و کثیف شدی…..چاق هم که شدی همینها باعث میشه که کلی بد بنظر بیای.
فینگول گفت: من خیلی زشت و بد شدم….برای همین هم دوردونه از من ترسید و منو نشناخت….همه حیوونهای جنگل از من ترسیدن.من دوست ندارم کثیف و چاق باشم و هیچکس منو دوست نداشته باشه.
جینگول اونو بغل کرد و گفت: ولی من خیلی دوست دارم دوست خوبم.من کمکت میکنم که حسابی تمیز و خوش اندام  بشی.
🦋رادیو قصه کودک
قصه صوتی کودکانه
خاله سمینا

عاقبت مورچه فینگول(قسمت اول)

اسم قصه: قصه صوتی عاقبت مورچه فینگول(قسمت اول)🐜
قصه گو: سمینا❤️
نویسنده: الهه منصوری🍀
تنظیم: رویا مومنی 🌱
گروه سنی: ۵ تا ۱۰ سال
موضوع: تنبلی
آدرس کانال تلگرام👇
🆔 @childrenradio
لینک حمایت مالی👇
https://zarinp.al/someina.com
❤️متن داستان
به نام خدای مهربان
یکی بود یکی نبود غیر از خدای مهربون هیچکس نبود
فینگول و جینگول دو تا مورچه بودن که با هم دوست بودن و توی یک خونه کوچیک که کنار سنگ بزرگی وسط جنگل بود با هم زندگی میکردن.جینگول خیلی فرز و کاری بود ولی فینگول همیشه خوابیده بود و حوصله انجام دادن هیچکاری رو نداشت.
صبح که میشد جینگول از تو تختش بلند میشد و اونو مرتب میکرد.بعد میرفت دست و صورتشو می شست ،  صبحونه میخورد و بعد کمی نرمش میکرد . بعد هم با نام خدا میرفت که کلی چیزی برای خوردن پیدا کنه و برای زمستون اونهارو انبار کنه. تو این مدت هر چی فینگول رو صدا میکرد فایده ای نداشت….
جینگول میگفت: پاشو پاشو فینگول جونم،تنبلی خیلی کار بدیه.بلند شو با هم صبحونه بخوریم و بریم اذوقه زمستونمون رو جمع کنیم…..ولی فینگول با گفتن: ولم کن میخوام بخوابم، سرشو میکرد زیر پتو و دوباره میخوابید.جینگول با ناراحتی سری تکون میداد و از در بیرون میرفت .
نزدیکیهای ظهر فینگول از جاش بلند میشد و بدون اینکه کاری بکنه کمی غذا میخورد و دوباره میخوابید. عصر از جاش بلند میشد و دوباره کمی چیزی میخورد و بعد میرفت بیرون تا تفریح کنه…..
روزها یکی بعد از دیگری میرفتن و میومدن و هر روز کار فینگول همین بود.بدون اینکه کاری بکنه از دسترنج دوستش استفاده میکرد و بعد میرفت تا کمی تفریح کنه.یک عصر تقریبا سرد پاییزی فینگول بعد از خوردن کمی دونه که جینگول زحمتشو کشیده بود ، بیرون رفت . اون حتی تو ایینه خودشو نگاه نکرد که ببینه تو این مدت چقدر کثیف و زشت شده.همینطور که داشت راه میرفت رسید به کوپولی که کوچیک ترین خرگوش جنگل بود.کوپولی تا فینگول رو دید ،جیغ کشید و فرار کرد.فینگول با ناراحتی و تعجب به راهش ادامه داد که دوردونه رو دید. دوردونه سنجاب خوشگل و کوچیکی بود که بخاطر شاد بودنش همه اونو دوست داشتن.
دوردونه جیغ کشید : وایییی….کمک….یک موجود عجیب و زشت اینجاست…..فینگول که ناراحت شده بود گفت: خجالت بکش این چه طرز حرف زدنه….مگه منو نمیشناسی که داری ابروی منو میبری؟چند تا سنجاب و کبوتر و خرگوش دورشون جمع شده بودن که ناگهان صدای بلندی اومد و بالافاصله  همه حیوونهایی که دوروبر اونها بودن فرار کردن.
فینگول پشت سرش رو نگاه کرد و دید یک مورچه خوار بزرگ داره به سمت اون میاد….
رادیو قصه کودک
خاله سمینا

کی از همه مهمتره

اسم قصه: قصه صوتی کی از همه مهم تره؟!
قصه گو: سمینا❤️
نویسنده: زهرا رضایی🍀
تنظیم: رویا مومنی 🌱
گروه سنی: ۱ تا ۷ سال
آدرس کانال تلگرام👇
🆔 @childrenradio
لینک حمایت مالی
https://zarinp.al/someina.com

لیلی و تمرین نه گفتن

اسم قصه: قصه صوتی لیلی و تمرین نه گفتن
قصه گو: سمینا❤️
نویسنده: الهه منصوری🍀
تنظیم: رویا مومنی 🌱
گروه سنی: ۳ تا ۱۰ سال
آدرس کانال تلگرام👇
🆔 @childrenradio
رادیو قصه کودک
خاله سمینا
قصه صوتی کودکانه

مداد جادویی

اسم قصه: قصه صوتی مداد جادویی✨✏️
قصه گو: سمینا❤️
نویسنده: الهه منصوری🍀
تنظیم: رویا مومنی 🌱
گروه سنی: ۱ تا ۷ سال
آدرس کانال تلگرام👇
🆔 @childrenradio
متن قصه
یکی بود یکی نبود غیر از خدای مهربون هیچکس نبود
مداد ابی هر چی دنبال مداد قرمز میگشت نمیتونست اونو پیدا کنه…..با ناراحتی گفت: قرمزی جونم کجایی؟نمیبینمت. مداد زرد با کلافگی گفت: خواهش میکنم اگه میشه نارنجی رو پیدا کن. ابی سرشو تکون داد و گفت: میدونی زردی جونم ، دیگه خسته شدم ، خسته شدم از کارهای زشت صاحبمون.دیروز همه ما رو اینطرف و اونطرف پخش کرد و من قل خوردم و رفتم زیر در.پشتم گرفته شد به در و رنگ پشتم ریخت….خیلی خیلی ناراحت شدم. زردی بهش گفت: اره منم واقعا خسته شدم.دیروز وقتی ما رو اینطرف و اونطرف پرتاب کرد سر من محکم خورد به میز.سرم شکست…..ببین.
ابی با ناراحتی سر تکه شده مداد زرد رو نوازش کرد…..مداد سبز از زیر تخت داد زد: بچه ها کمکم کنید من اینجا گیر کردم.ناگهان صدای مداد بنفش اومد که گفت: به منم کمک کنید….سر من توی تراش گیر کرده….منو حتی از توی تراش بیرون نیاوردن…..و بعد با صدای بلند گریه کرد.مداد زرد و ابی که وضعشون از بقیه مداد رنگیها بهتر بود به بقیه مدادها کمک کردن و اونهارو اروم اروم توی جا مدادی بردند. وضع مداد قرمز خیلی بد بود چون تهش حسابی جویده شده بود و مداد قرمز از درد گریه میکرد.ابی هم اروم با اون گریه میکرد چون اصلا نمیتونست دوستاشو توی این وضع ببینه.
وقتی همه مدادها کنار هم و توی جا مدادی جمع شدن ، ابی فکری کرد و گفت: بچه ها جون بیاید از اینجا فرار کنیم.بنظرم صاحبمون مارو دوست نداره…..زردی گفت: نه مارو دوست داره ولی نمیدونه چطوری با ما رفتار کنه…..بنفش گفت: حالا چکار کنیم بچه ها؟
سبز گفت:بیاید از مداد جادویی کمک بگیریم.اونها اهسته مداد جادویی رو صدا کردن و اون ظاهر شد.مداد جادویی با مهربونی بهشون گفت:نگران نباشید من امشب تو خواب صاحبتون میرم  و باهاش صحبت میکنم.اگه از فردا با شما مهربون بود که چه بهتر و گرنه فردا شب میام و شماهارو با خودم به شهر ارزوها میبرم تا دست صاحبتون دیگه به شما نرسه.
همه مداد رنگیها خوشحال و امیدوار شدن چون اونها واقعا صاحبشونو دوست داشتن و نمیخواستن به شهر ارزوها برن.
شب ، مداد جادویی به خواب پسر کوچولوی قصه ما رفت و حسابی باهاش صحبت کرد.صبح که پسر کوچولو از خواب بیدار شد اولین کاری که کرد پیدا کردن و ناز کردن مداد رنگیها بود.اون فهمید که چقدر اشتباه میکرده و مدادهاشو اذیت کرده……مدادهاشو اروم سر جاشون گذاشت و اونها رو بوسید.از اون به بعد مدادها و پسر کوچولو روزهای خوبی رو کنار هم سپری کردند و مدادها هم چون خوشحال بودن، نقاشیهای زیباتری میکشیدن.
رادیو قصه کودک
خاله سمینا

قصه اختصاصی

موحود عجیب و غریبی به نام میراثک

رادیو قصه‌ای‌ها امشب قصه قشنگ میراثک منتظر شماست
اسم قصه: موجود عجیب و غریبی به نام میراثک
منتشر شده در: روزنامه اطلاعات _ شماره ۲۷۶۸۵
پنج‌شنبه یکم آبان ۱۳۹۹. سال نود و پنجم
قصه‌گو: سمینا ❤️
نویسنده: سمانه آقائی🍀
تنظیم: رویا مومنی 🌱
گروه سنی: ۷ تا ۱۰ سال
موضوع: آشنایی با میراث فرهنگی و طبیعی ایران

کمی درباره میراثک

فایل صوتی قصه کمی درباره میراثک
❤ کمی درباره میراثک
گوینده: سمینا
نویسنده: سمانه آقایی
تنظیم: رویا مومنی
گروه سنی: ۷ تا ۱۰ سال
موضوع: آشنایی با میراثک
کانال تلگرام رادیو قصه کودک
Childrenradio


متن داستان
شاید دوست داشته باشید بیشتر درباره میراثک بدانید. خب میراثک کله‌ای شبیه یک دست با انگشت‌های رنگ و وارنگ دارد. هر کدام از این رنگ‌ها نشانه یکی از قاره‌های جهان است. زرد: آسیا، نارنجی: آفریقا، قرمز: آمریکا، آبی: اقیانوسیه و سبز هم اروپا. این یعنی میراثک با همه بچه‌های دنیا دوست است. صورت میراثک هم شبیه یک قلب کوچولوست. این یعنی میراثک واقعا عاشق صلح و دوستی است. او آمده تا دست‌های کوچک شما را بگیرد و شما را با زیبایی‌های ایران آشنا کند.
میراثک چند ویژگی‌ بامزه دیگر هم دارد: او از بین همه رنگ‌ها عاشق رنگ گنبدهای فیروزه‌ای مساجد است. میراثک هر روز طلوع خورشید را در شهر سراوان و غروب خورشید را در روستای جنگ‌تپه تماشا می‌کند. او از بین غذاها فسنجان و قورمه‌سبزی را خیلی دوست دارد. میراثک بیشتر از هر چیزی از دیو اَپوش می‌ترسد. او عاشق حیوانات هم هست. دلش برای سنجاب‌ها غنج می‌زند؛ به‌ویژه برای سنجاب‌هایی که در جنگل‌های زاگرس زندگی می‌کنند.
به غیر از همه این‌ها میراثک یک کیف و کتابخانه سیار هم دارد که در آینده بیشتر با آن آشنا خواهید شد.
این داستان ادامه دارد…
رادیو قصه کودک
خاله سمینا
قصه صوتی کودکانه

سارا کوچولو و سحری

اسم قصه: سارا کوچولو و سحری
قصه گو : سمینا❤️
نویسنده: نوشین فرزین فرد🍀
تنظیم: رویا مومنی🌱
گروه سنی : ۷ تا ۱۲ سال
موضوع: روزه و سحری
آدرس کانال تلگرام👇
🆔 @childrenradio

متن داستان
روزی روزگاری توی یه شهر قشنگ ، دختر کوچولویی به اسم سارا همراه مامان و بابا زندگی می کرد.
یه شب سارا کوچولو با سروصدایی ازآشپزخونه از خواب پرید .
آروم از تختخواب پایین اومد و از اتاقش بیرون رفت و به سمت آشپزخونه رفت .
وقتی سارا کوچولو به آشپزخونه رسید با تعجب به مامان و بابا که مشغول غذا خوردن بودند ، نگاه کرد .
مامان با دیدن سارا کوچولو لبخندی زد و گفت
(( عزیزم ! از خواب شدی ؟))
سارا کوچولو جواب داد
(( چی شده ؟ چرا دوباره شام می خورین؟))
بابا خندید و گفت
(( نه دخترم ! من و مامان شام نمی خوریم .سحری می خوریم . ))
سارا کوچولو با تعجب پرسید
(( سحری ! سحری دیگه چیه ؟))
بابا جواب داد
(( فردا اول ماه رمضونه و باید روزه بگیریم . برای روزه گرفتن قبل از اذان صبح باید غذابخوریم تا در طول روز گشنه و تشنه نشیم . به غذا خوردن قبل از اذان صبح، سحری میگن ))
سارا کوچولو هیجان زده گفت
(( میشه منم روزه بگیرم؟!))
مامان جواب داد
(( نه دخترم!روزه نمی تونی بگیری . ))
بابا گفت
(( ولی می تونی روزه ی کله گنجشکی بگیری ))
سارا کوچولو خندید و گفت
(( روزه ی کله گنجشکی! روزه ی کله گنجشکی دیگه چیه؟))
بابا جواب داد
(( روزه ای که سحری می خوری و تا ظهر هیچی نمی خوری بعد ظهر که شد ، ناهار می خوری و بعد از ناهار تا موقع افطار هیچی نمی خوری))
سارا کوچولو هیجان زده گفت
(( آخ جون. من از امروز روزه ی کله گنجشکی می گیرم ))
مامان و بابا خندیدند و سارا کوچولو همراه آنها سحری خورد و روزه ی کله گنجشکی گرفت .

رادیو قصه کودک
خاله سمینا
قصه صوتی کودکانه

تخت شناور و تابلوی زندگی

اسم قصه : تخت شناور و تابلوی زندگی
قصه گو : سمینا❤️
نویسنده: راضیه احمدی🍀
تنظیم: رویا مومنی🌱
گروه سنی : ۳ تا ۱۲ سال
🦋 تقدیم به آنهایی که سبز میخواهیمشان🍃
آدرس کانال تلگرام👇
🆔 @childrenradio

متن داستان
عسل کوچولو از خواب بیدار شد. پتویش را جمع کرد و با تعجب به اطرافش نگاه کرد. خبری از اتاقی که در آن بستری بود نبود.تخب خوابش روی آب شناور بود و وسط یک رودخانه ی خیلی آرام به سمت جلو می رفت.
عسل چشم هایش را مالید و با دقت به اطرافش نگاه کرد . چند نفر از هم بخشی هایش هم روی تخت های شناورشان نشسته بودند و به آرامی پارو می زدند.
عسل پاروی کنار تخت را برداشت و شروع به پارو زدن کرد و گفت:
مگه قرار بود صبح زود راه بیافتیم؟
سینا پارویش را توی هوا تکان داد و با خنده گفت:
شاید امروز هوا طوفانی بشه و برای همین گفتن زودتر راه بیافتیم.
عسل به خانم پرستار که داخل قوری بزرگی نشسته بود و سرش را در قوری بیرون آورده بود نگاه کرد و بلند گفت:
سلام خانوم. شما هم با ما میاین؟
خانم پرستار وسایلش را جمع و جور کرد و گفت:
بعله، ساختمون بیمارستان هم کمی عقب تره.
عسل تور ماهیگیری اش را بیرون آورد و گفت:
الان می تونیم شروع کنیم؟
خانم پرستار سرش را تکان داد و جواب داد:
بعله که می تونین
عسل به آرامی تور ماهیگیری را عقب برد و با یک حرکت محکم آن را داخل آب انداخت و منتظر شد. بعد از چند دقیقه تور ماهیگیری به سمت راست و بعد به سمت چپ کشیده شد. عسل تور را محکم به سمت بالا کشید و گفت:
اوه چه سنگینه!
سینا بلند گفت:
یه کم بیشتر زور بزن. تو می تونی.
عسل همه ی زورش را داخل دستش فرستاد و محکم تور را بالا کشید. بعد تور را باز کرد تا شکار را ببیند. از چیزی که شکار کرده بود چشمانش گرد گرد شد. عسل یک خنده بزرگ را دید که وسط تور نشسته بود و قهقهه می زد.
عسل با دقت خنده را به طرف تابلوی زندگی فرستاد و گفت:
می تونم بازم شکار کنم؟
خانم پرستار سرش را تکان داد و گفت:
بچه های عزیز یادتون باشه برای تابلوی زندگی به همه ی حس ها نیاز داریم.
بقیه بچه ها تور هایشان را داخل رودخانه انداختند. سینا تورش را بالا کشید و گفت:
وای من غصه ی کوچولو شکار کردم.
خانم پرستار و بقیه بچه ها حس های دیگری مثل هیجان، گریه، ذوق زدگی و یک عالمه حس دیگر را شکار کردند.
عسل به تابلوی زندگی نگاه کرد. تابلو پر از حس های مختلف شده بود. او از روی تابلو لبخند را برداشت و روی لب هایش گذاشت. پتو را روی سرش کشید. خمیازه ای کشید و به حسی که فردا از تابلوی زندگی بر میداشت فکر کرد و گفت:
شب بخیر بچه ها، شب بخیر تابلوی زندگی،

رادیو قصه کودک
خاله سمینا
قصه صوتی کودکانه

جشنواره انار

سوپرایزی متفاوت
برای سفارش قصه اختصاصی صوتی که کودکتان در آن نقش اول را ایفا میکند همین حالا به ما پیام بدهید

اسم قصه: جشنواره انار
قصه گو : سمینا❤️
نویسنده: نوشین فرزین فرد?
تنظیم: رویا مومنی?
گروه سنی : پنج سال به بالا
موضوع: فکر خوب _اتحاد
آدرس کانال تلگرام?
? @childrenradio
یه روز پاییزی توی یه جنگل سرسبز و زیبا ، باد شدیدی وزید و چند ساعت طول کشید .
همه حیوونای جنگل بعد از اینکه آسمون آروم شد و باد خوابید ، از لونه هاشون بیرون اومدند اما با صحنه عجیبی روبرو شدند .
سنجاب کوچولو گفت 《 وااااای! همه ی انارها ریختند روی زمین 》
میمون کوچولو گفت 《 همشون له شدند 》
موشی گفت 《 بیچاره انارها 》
شیر ، سلطان جنگل، نزدیک انارها رفت و با دقت به انارها نگاه کرد .
بعد غرشی کرد و گفت 《بعضی از انارها له شدند اما خیلی هاشون سالم موندند . این روزها گردشگران جنگل زیاد شدند .می تونیم انارها رو از روی زمین برداریم و دون کنیم و برای گردشگران بزاریم تا بخورند 》
میمون کوچولو هیجان زده گفت 《 من فهمیدم .
من یه عالمه پوست نارگیل توی لونه ام دارم .توی پوست نارگیل ، انارها رو دون کنیم و بعد بزاریمشون ورودی جنگل تا گردشگران ببینند و بخورن 》
شیر لبخندی زد و گفت 《 آفرین میمون کوچولو!پس همگی پیش به سوی انار دون کردن 》
حیوونای جنگل با شادی و هیجان، انارها رو از روی زمین برداشتند و داخل یه سبد بزرگ گذاشتند و برای میمون کوچولو بردند تا میمون کوچولو انارها رو توی پوست نارگیل ها دون کنه .
وقتی پوست نارگیل ها حاضر شدند ، همگی به کمک میمون کوچولو اومدند و پوست نارگیل ها رو به ورودی جنگل بردند و منتظر موندند تا گردشگران از راه برسند.
در همین موقع چند گردشگر وارد جنگل شدند و با دیدن پوست نارگیل ها و انارهای دون کرده داخلشان ،خوشحال شدند و به همدیگر گفتند 《 به به …چه جشنواره اناری توی جنگل راه افتاده 》
حیوونای جنگل هم با دیدن گردشگران و خوردن انارها خوشحال شدند.

 

رادیو قصه

خاله سمینا

قصه صوتی کودکانه