کاردستی مدرسه+ کوسه آبی

کاردستی مدرسه+ کوسه آبی

معلمان و مربیان می توانند کودکان را برای درست کردن کاردستی مدرسه همکاری و تشویق کنندو سعی مادراین سایت یاد دادن بهترین نمونه هایکاردستی مدرسه است وکاردستی امروز ما کوسه آبی : برای درست کردن این کاردستی ابتدا احتیاج به یک کاغذ رنگی آبی داریم ابتدا مدل نمونه کاغذ را از وسط لا می دهیم […]

ادامه مطلب و دانلود قصه