کاردستی مدرسه+ کوسه آبی

معلمان و مربیان می توانند کودکان را برای درست کردن کاردستی مدرسه همکاری و تشویق کنندو سعی مادراین سایت یاد دادن بهترین نمونه هایکاردستی مدرسه است وکاردستی امروز ما کوسه آبی :

کاردستی مدرسه+ کوسه آبی

برای درست کردن این کاردستی ابتدا احتیاج به یک کاغذ رنگی آبی داریم ابتدا مدل نمونه کاغذ را از وسط لا می دهیم و بعد از دو طرف مدل مثلثی به داخل تا می دهیم و با چسب مدل عکس گذاشته شده می چسبانیم حالا برای درست کردن دندان های کوسه آبی احتیاج به یک کاغذ سفید داریم که مدل هفتی ، هشتی در بیاوریم و با چسب بچسبانیم دوباره از کاغذ رنگی آبی برای درست کردم دم و باله های آن استفاده می کنیم و از کاغذ سفید برای درست کردن چشم های کوسه آبی استفاده می کنیم حالا یک کاردستی مدرسه خیلی زیبا و قشنگ داریم .

کاردستی مدرسه+ کوسه آبی