وظایف مسئول فنی مهد+قصه صوتی

وظایف مسئول فنی مهد کودک

برای تاسیس یک مهد کودک نیاز به یک فرد موسس و یک مدیر است. در برخی از موارد موسس و مدیر یک نفر هستند، این دو پست هر کدام شرایطی دارند و افراد دارای این پست وظایفی را بر عهده دارند. که در این جا به شرح آن وظایف می پردازیم. مسئول  فنی مهد کودک […]

ادامه مطلب و دانلود قصه
وظایف مسئول فنی مهد+قصه صوتی

وظایف مسئول فنی مهد کودک

برای تاسیس یک مهد کودک نیاز به یک فرد موسس و یک مدیر است. در برخی از موارد موسس و مدیر یک نفر هستند، این دو پست هر کدام شرایطی دارند و افراد دارای این پست وظایفی را بر عهده دارند. که در این جا به شرح آن وظایف می پردازیم. مسئول  فنی مهد کودک […]

ادامه مطلب و دانلود قصه