یاسین و قلک جادویی

❤️ این قصه تقدیم به یاسین  جان توحیدی عزیز و مهربان خاله سمینا ❤️
🍭امیدوارم بهترین‌ها برای تو باشه عزیز دل❤️
اسم قصه: یاسین و قلک جادویی✨⚱🧒🏻
قصه‌گو: سمینا ❤️
نویسنده: راضیه احمدی☘
تنظیم: رویامومنی🌱
با قابلیت پخش و استفاده در واتس اپ
👌👌موضوع و محوریت قصه به در خواست  مامان و بابا 👏👏
دنیای کودک را بساز 😍
پشتیبانی:
🆔 @mhdsab
🆔 @childrenradio
🎧📻رادیو قصه کودک
🌹جهت سفارش قصه اختصاصی صوتی کلیک کنید

عماد و نهال ، گروه نجات می شوند

❤️ این قصه تقدیم به نهال جان و عماد جان حامدی عزیز و مهربان خاله سمینا ❤️
🍭امیدوارم بهترین‌ها برای شما باشه عزیزای دل❤️
اسم قصه: عماد و نهال گروه نجات می شوند
قصه‌گو: سمینا ❤️
نویسنده: راضیه احمدی☘
تنظیم: رویامومنی🌱
با قابلیت پخش و استفاده در واتس اپ
👌👌موضوع و محوریت قصه به در خواست  مامان و بابا 👏👏
دنیای کودک را بساز 😍
پشتیبانی:
🆔 @mhdsab
🆔 @childrenradio
❤️جهت سفارش قصه اختصاصی کلیک کنید

مهسان و عروسک گلی

❤️ این قصه تقدیم به مهسان جان ماژر عزیز و مهربان خاله سمینا ❤️
🍭امیدوارم بهترین‌ها برای تو باشه عزیز دل❤️
اسم قصه: مهسان و عروسک گلی👧
قصه‌گو: سمینا ❤️
نویسنده: راضیه احمدی☘
تنظیم: رویامومنی🌱
با قابلیت پخش و استفاده در واتس اپ
👌👌موضوع و محوریت قصه به در خواست  مامان و بابا 👏👏
دنیای کودک را بساز 😍
پشتیبانی:
🆔 @mhdsab
🆔 @childrenradio
*برای سفارش قصه صوتی اختصاصی کلیک کنید

کریس و بازی های بالشتی

❤️ این قصه تقدیم به کریس جان غیبی عزیز و مهربان خاله سمینا ❤️

🍭امیدوارم بهترین‌ها برای تو باشه عزیز دل❤️
اسم قصه: کریس و بازیهای بالشتی🧒🏻
قصه‌گو: سمینا ❤️
نویسنده: راضیه احمدی☘
تنظیم: رویامومنی🌱

با قابلیت پخش و استفاده در واتس اپ


👌👌موضوع و محوریت قصه به در خواست  مامان و بابا 👏👏

دنیای کودک را بساز 😍

پشتیبانی:
🆔 @mhdsab

🆔 @childrenradio


رادیو قصه کودک


جهت سفارش ♡قصه اختصاصی♡ کلیک کنید

سامیار و قایم باشک بازی های جنگلی

❤️ این قصه تقدیم به سامیار شفیعی عزیز و مهربان خاله سمینا ❤️
🍭امیدوارم بهترین‌ها برای تو باشه عزیز دل❤️
اسم قصه: سامیار و قایم باشک بازی جنگلی🔮✨
قصه‌گو: سمینا ❤️
نویسنده: راضیه احمدی☘
تنظیم: رویامومنی🌱
با قابلیت پخش و استفاده در واتس اپ
👌👌موضوع و محوریت قصه به در خواست  مامان و بابا 👏👏
دنیای کودک را بساز 😍
پشتیبانی:
🆔 @mhdsab
🆔 @childrenradio
رادیو قصه کودک
قصه صوتی اختصاصی

باران ، شایان و تلویزیون جادویی

❤️ این قصه تقدیم به باران و شایان چیت ساز عزیز و مهربان خاله سمینا ❤️
🍭امیدوارم بهترین‌ها برای شما باشه عزیزای دل❤️
اسم قصه: باران، شایان و تلویزیون جادویی 🔮✨
قصه‌گو: سمینا ❤️
نویسنده: احسان چیت ساز☘
تنظیم: رویامومنی🌱
با قابلیت پخش و استفاده در واتس اپ
👌👌موضوع و محوریت قصه نوشته ی بابا احسان👏👏
دنیای کودک را بساز 😍
پشتیبانی:
🆔 @mhdsab
🆔 @childrenradio
رادیو قصه کودک
خاله سمینا

♡از اینجا قصه اختصاصی صوتی سفارش دهید

نیل آی و قصه های چین چین چرخونک

❤️ این قصه تقدیم به نیل آی جان براری عزیز و مهربان خاله سمینا ❤️
🍭امیدوارم بهترین‌ها برای تو باشه عزیز دل❤️
اسم قصه: نیل آی و قصه های چین چین چرخونک 👧🏻 ✨
قصه‌گو: سمینا ❤️
نویسنده: راضیه احمدی☘
تنظیم: رویا مومنی🌱
با قابلیت پخش و استفاده در واتس اپ
👌👌موضوع و محوریت قصه به در خواست مامان و بابا 👏👏
دنیای کودک را بساز 😍
پشتیبانی:
🆔 @mhdsab
🆔 @childrenradio
رادیو قصه کودک
خاله سمینا

《《《قصه اختصاصی صوتی

لینک حمایت مالی(دونیت)

رستا سوار قطار خواب بیار میشه

❤️ این قصه تقدیم به رستا جان  عزت تبار عزیز و مهربان خاله سمینا ❤️
🍭امیدوارم بهترین‌ها برای تو باشه عزیز دل❤️
اسم قصه:  رستا سوار قطار خواب بیار میشه✨🚊
قصه‌گو: سمینا ❤️
نویسنده: راضیه احمدی☘
تنظیم: رویا مومنی🌱
با قابلیت پخش و استفاده در واتس اپ
👌👌موضوع و محوریت قصه به در خواست مامان و بابا 👏👏
دنیای کودک را بساز 😍
پشتیبانی:
🆔 @mhdsab
🆔 @childrenradio
رادیو قصه کودک
》》قصه صوتی اختصاصی

درسا و هدیه شکرگزاری

❤️ این قصه تقدیم به درساسادات جان محمدی عزیز و مهربان خاله سمینا ❤️
🍭امیدوارم بهترین‌ها برای تو باشه عزیز دل❤️
اسم قصه: درسا و هدیه شکرگزاری🤲🧒🏻✨
قصه‌گو: سمینا ❤️
نویسنده: راضیه احمدی☘
تنظیم: رویا مومنی🌱
با قابلیت پخش و استفاده در واتس اپ
👌👌موضوع و محوریت قصه به در خواست مامان و بابا 👏👏
دنیای کودک را بساز 😍
پشتیبانی:
🆔 @mhdsab
🆔 @childrenradio
رادیو قصه کودک
خاله سمینا

✔️جهت سفارش قصه اختصاصی کلیک کنید

کوشا و ستاره ی آرزوها

❤️ این قصه تقدیم به کوشا جان کدخدایی عزیز و مهربان خاله سمینا ❤️
🍭امیدوارم بهترین‌ها برای تو باشه عزیز دل❤️
اسم قصه: کوشا و ستاره ی آرزوها   ✨
قصه‌گو: سمینا ❤️
نویسنده: الهه منصوری ☘
تنظیم: رویا مومنی🌱
با قابلیت پخش و استفاده در واتس اپ
👌👌موضوع و محوریت قصه به در خواست مامان و بابا 👏👏
دنیای کودک را بساز 😍
پشتیبانی:
🆔 @mhdsab
🆔 @childrenradio
رادیو قصه کودک
خاله سمینا

قصه اختصاصی