کاردستی مدرسه+ گیلاس خوشمزه

معلمان و مربیان می توانند کودکان را برای درست کردن کاردستی مدرسه همکاری و تشویق کنند و سعی ما دراین سایت یاد دادن بهترین نمونه هایکاردستی مدرسه است وکاردستی امروز ما گیلاس خوشمزه :

کاردستی مدرسه+ گیلاس خوشمزه

برای درست کردن کاردستی گیلاس خوشمزه ابتدا احتیاج به یک کاغذ رنگی قرمزبرای درست کردن خود گیلاس داریم که باید مستطیل های نسبتا باریک در بیاوریم و آن را لول کنیم و با چسب مدل نمونه بچسبانیم حالا برای درست کردن سیخ گیلاس خوشمزه احتیاج به یک کاغذ رنگی سبز داریم که ابتدا یک مسطتیل بلند و باریک در می آوریم و از آن برای سیخ گیلاس خوشمزه و دو تا برگ هم با همان کاغذ رنگی سبز در می آوریم و برای برگهای گیلاس خوشمزه استفاده می کنیم حالا یک کاردستی مدرسه خیلی خوشگل و زیبا داریم که گیلاس خوشمزه است.

کاردستی مدرسه+ گیلاس خوشمزه