گوجه فرنگی سبز + قصه کودکانه صوتی

گوش کنید:

قصه شب (رادیو قصه)

نویسنده: فریبا کلهر و سرور کتبی ?
قصه گو: سمینا ❤️
گروه سنی: الف، ب

آدرس تلگرامی ما:

@childrenradio.

رادیو قصه برای کودکان شما انواع داستان ها را به صورت قصه های کودکانه صوتی با صدای خاله سمینا آماده کرده است.

یکی بود یکی نبود، یک گوجه فرنگی بود که سبز سبز بود. دلش می خواست قرمز بشه، رفت پیش گل سرخ، گل سرخ قرمز بود گوجه فرنگی گفت: آبجی گل سرخ یکم قرمزی به من میدی، گل سرخ گفت: بله که میدم. گوجه فرنگی این ور پرید اون ور پرید دور گل سرخ چرخید اما یک دفعه، اخ گل سرخ پر از خار بود. گوجه فرنگی داد کشید: این و گل سرخ نمی آیم اون ور گل سرخ نمی آیم، سرخی گل رو نمی خوام. بعد راهش رو کشید و رفت و رفت و رفت…