کاردستی مدرسه دسته گل

ما در این سایت بهترین و زیباترین کاردستی مدرسه را به شما آموزش می دهیم می توان این کاردستی را به عنوان کاردستی ده فجر برای مدرسه نیز استفاده کرد.کاردستی امروز ما دسته گل:

امروز برای کاردستی مدرسه احتیاج به یک کاغذ رنگی سبز داریم که ابتدا آن را از وسط تا می دهیم و مدل نمونه آن را به طور منظم و دقیق و یکسان با قیچی تا دو یا سه سانت مانده به پایین برگه برش می زنیم  بعد آن را روی هم می چرخانیم و لوله می کنیم حالا برای درست کردن کاردستی مدرسه احتیاج به چند رنگ کاغذ رنگی داریم که مدل گلها را می کشیم و با قیچی برش می زنیم و برای دایره وسط گلها از یک رنگ متفاوت دیگر استفاده کنیم و حالا گلها را روی دسته ای که درست کردیم تک تک با چسب می چسبانیم حالا یک دسته گل زیبا داریم که می توانیم آن را به دوستانمان هدیه بدهیم.

کاردستی دسته گل+کاردستی مدرسه