کاردستی خانم مرغه

معلمان و مربیان می توانند کودکان را برای درست کردن کاردستی مدرسه همکاری و تشویق کنند و سعی مادراین سایت یاد دادن بهترین نمونه هایکاردستی مدرسه است وکاردستی امروز ما خانم مرغه :

کاردستی خانم مرغه+کاردستی مدرسه

برای درست کردن کاردستی مدرسه ابتدا باید از یک کاغذ رنگی استفاده کنیم و یک دایره نسبتا بزرگ روی آن بکشیم و آن را با قیچی در بیاوریم و حالا دایره را تا بدهیم می توانیم از کاغذ رنگی به چند رنگ متفاوت مثل نمونه مستطیل کوچک دربیاوریم و از آن برای دم خانم مرغه که به داخل دایره که تا دادیم از زیر بچسبانیم وازهمان کاغذ رنگی ها برای بال های خانم مرغه هم استفاده کنیم و روی دایره که بدن خانم مرغه است بچسبانیم و همچنین از کاغذ قرمز یا نارنجی برای نوک آن استفاده کنیم حالا از دو عدد سیخ جوجه برای پاهای خانم مرغه استفاده می کنیم می توانیم اول از خمیر بازی یک گردی دربیاوریم وبعد پاهای خانم مرغه را روی آن قرار دهیم که به صورت ایستاده باشد حالا کاردستی مدرسه ما حاضر است .

کاردستی خانم مرغه+کاردستی مدرسه