از برگ گل بهتر (معرفي كتاب كودك)

از برگ گل بهتر+معرفي كتاب كودك

اشعار كودكانه زير برگرفته از مجموعه شعر ناصر كشاورز با عنوان از برگ گل بهتر براي كودكان  است. اين كتاب را در سال ۱۳۷۶ توسط انتشارات سروش منتشر كرد.

لباس نو

پدرم برام امروز

لباس نو خريده

ولي هنوز آن را

عروسكم نديده

عروسك من امشب

كمي دلش شكسته

نمي رود بخوابد

كنار ما نشسته

لباس نو ندارد

براي روز عيدش

زده هزار وصله

به دامن سفيدش

دل عروسك من

خدا كند نسوزد

كه مادرم برايش

لباس نو بدوزد

چشمهاي مادر

نشستم امروز

به روي پايش

نگاه كردم

به چشمهايش

دو پنجره بود

دو چشم مادر

كه ديده مي شد

در آن دو دختر

دو دختر خوب

دو دختر ناز

كه مثل من بود

 دو چشمشان باز

نقاشي

يك گل كشيدم من

با چند تا شبنم

نقاشي خود را

دادم به مامانم

خوشحال شد مامان

فوري مرا بوسيد

لبخند زد وقتي

نقاشي ام را ديد

لبخند مامانم

زيباتر از آن بود

يك شبنم كوچك

در چشم مامان بود

دريا

از كيف مامان

يك شانه، گاهي

بيرون مي آيد

مانند ماهي

سر مي خورد او

بر موج موها

با پيچ و تابي

آرام و زيبا

مامان خوبم

انگار درياست

دريا هميشه

در خانه ماست

از برگ گل بهتر

بزغاله اي دارم

از برگ گل بهتر

هي مي پرد اين ور

هي مي پرد آن ور

امروز او افتاد

در جوي آب سرد

هم دست و پا مي زد

هم بع و بع مي كرد

حيوانكي خيلي

سردش شد و ترسيد

يك خرده سرما خورد

چون داشت مي لرزيد

من يك كت كهنه

فوري تنش كردم

يك عطسه كرد و من

از خنده غش كردم

جوجه من

جوجه من مريض است

تب كرده گمانم

اشتها ندارد

خيلي نگرانم

يك دانه نخورده

حيوانكي اصلا

بر زمين مي افتد

وقت راه رفتن

مي گذارم او را

زير نور خورشيد

اي… ببين گمانم

عطسه كرد وخنديد

خوب مي شوي تو

اي جوجه بيمار

چونكه من برايت

مي شوم پرستار

والدين عزيز می توانید ما را از طریق رادیو قصه کودک برای معرفي كتاب كودك و مطالعه شعر كودك دنبال كنيد.

كلمات كليدي: شعر كودك, كتاب از برگ گل بهتر, ناصر كشاورز, معرفي كتاب كودك, انتشارات سروش