مری مرتب + قصه های قسقلی ها

گوش کنید:

قصه شب (رادیو قصه)

نویسنده: تونی گراس ?
قصه گو: سمینا ❤️
گروه سنی: الف، ب

آدرس تلگرامی ما:

@childrenradio.

رادیو قصه برای کودکان شما انواع داستان ها را به صورت قصه های کودکانه صوتی با صدای خاله سمینا آماده کرده است.

مری دختر خیلی مرتبی بود. اون هر کاریو با نظم و دقت انجام می داد. مری به سر و وضعش هم خیلی اهمیت می داد. لباسای هم رنگ می پوشید، کفشایی به پا می کرد که با لباساش جور باشن، موهاشو با دقت شونه می زد. خلاصه از فرق سر تا نوک پاش مرتب و منظم بود. غذا خوردن مری هم تماشایی بود، دهانش را می بست و غذا را آرام آرام می جوید. آب یا نوشیدنی رو هورت نمی کشید، و همیشه یک دستمال روی پاش می انداخت تا لباسش …