خرگوش بازیگوش+ کاردستی بهاری

هدف ما در این سایت یاد دادن بهترین و جدیدترین کاردستی ها به کودکان شما است و کاردستی بهاری امروز ما خرگوش بازیگوش:

خرگوش بازیگوش+ کاردستی بهاری

برای درست کردن این کاردستی ابتدا احتیاج به یک برگه آچار یا یک مقوای سفید داریم که مدل نمونه روی برگه آچار با خط کش مرتب خط می کشیم و با قیچی برش می زنیم و تیکه اضافه را به سمت پشت تا می دهیم که برای پاهای آن استفاده بشود و بعد با ماژیک مشکی و رنگی صورت آن را طراحی می کنیم حالا خرگوش بازیگوش ما آماده است که یک کاردستی بهاری است .

سنجاقک رنگی+ کاردستی بهاره

درست کردن کاردستی برای کودکان می تواند مفید باشد و بر روی عضلات آنها موثر باشد کاردستی بهاره امروز ما سنجاقک رنگی:

سنجاقک رنگی+ کاردستی بهاره

برای درست کردن این کاردستی ابتدا احتیاج به یک کاغذ یا مقوای سفید داریم که مدل نمونه طرح سنجاقک را می کشیم و با قیچی به صورت مرتب و منظم در می آوریم و بعد آن را می توانیم به صورت رنگاررنگ ، رنگ کنیم و بعد احتیاج به دو عدد نی نوشابه داریم که مدل نمونه وسط بدن سنجاقک می گذاریم و سر نی ها را به بیرون لا می دهیم که برای شاخک های سنجاقک استفاده می شود و بعد از همان برگه سفید مدل نمونه در می آوریم روی نی قرار می دهیم و با چسب می چسبانیم حالا کاردستی بهاره ما آماده است.

گل زرد+ کاردستی بهاری

هدف ما در این سایت یاد دادن بهترین و جدیدترین کاردستی ها به کودکان شما است و کاردستی بهاری امروز ما گل زرد :

گل زرد+ کاردستی بهاری

برای درست کردن این کاردستی احتیاج به یک کاغذ رنگی زرد داریم ابتدا آن را از وسط تا می دهیم و با قیچی آن را مدل نمونه به صورت دو سانت دوسانت فاصله برش می زنیم و بعد دو طرف کاغذ را با چسب می چسبانیم و بعد می توانیم از یک لوله مقوایی برای ساقه که دور آن را با کاغذ رنگی سبز بپوشانیم ، می توانیم استفاده کنیم و گل زردی که درست کردیم مدل نمونه دور آن بپچیم و می توانیم مدل نمونه از کاغذهای رنگی دیگر برای آن قاب درست کنیم و همچنین گلدان و بعد گل را روی آن بپسبانیم حالا کاردستی بهاری ما آماده است .

گل زرد+ کاردستی بهاری

درخت رنگارنگ+ کاردستی بهاری

درست کردن کاردستی برای کودکان می تواند مفید باشد و بر روی عضلات آنها موثر باشد کاردستی بهاری امروز ما درخت رنگارنگ:

درخت رنگارنگ+ کاردستی بهاری

برای درست کردن این کاردستی ابتدا احتیاج به یک کاغذ رنگی سبز داریم که به صورت یک سانت یک سانت آن را تا می دهیم تا مدل بادبزن در بیاید و بعد از وسط آن را تا می دهیم و مدل نمونه دو طرف را با چسب می چسبانیم حالا احتیاج به یک  مقوا لوله ای داریم که آن را از وسط برش می زنیم و روی یک برگه اصلی آن را با چسب می چسبانیم بعد برگه که از قبل درست کردیم روی آن می چسبانیم برای قشنگ تر شدن درختمان از چند رنگ متفاوت استفاده می کنیم و مدل نمونه روی آن می چسبانیم حالا کاردستی بهاری ما آماده است .

درخت رنگارنگ+ کاردستی بهاری

گلدان گل+ کاردستی بهاره

درست کردن کاردستی برای کودکان می تواند مفید باشد و بر روی عضلات آنها موثر باشد کاردستی بهاره امروز ما گلدان گل:

گلدان گل+ کاردستی بهاره

برای درست کردن این کاردستی ابتدا احتیاج به یک کاغذ رنگی به رنگ دلخواه داریم که مدل نمونه از پایین دو سانت ، دو سانت برش بزنیم فقط تیکه بالا را کمی نگه می داریم بعد با دست مدل نمونه آنها را لول می کنیم تا حالت دار شود حالا دو طرف را با چسب بهم می چسبانیم حالا از یک رنگ کاغذ رنگی دیگر یک مستطیل نسبتا باریک در می آوریم ودور گلدانمان می چسبانیم حالا برای درست کردن گلهای داخل آن می توانیم از سه رنگ کاغذ رنگی استفاده کنیم و سه تا دایره کوچک و بزرگ در می آوریم و روی هم قرار می دهیم و با چسب می چسبانیم با ماژیک می توانیم مدل نمونه روی آن طرح بکشیم و برای ساقه آن از نی نوشابه استفاده می کنیم و با منگنه به پشت گل دوخت می کنیم حالا کاردستی بهاره ما حاضر است.

گلدان گل+ کاردستی بهاره

قورباغه زرنگ + کاردستی بهاری

هدف ما در این سایت یاد دادن بهترین و جدیدترین کاردستی ها به کودکان شما است و کاردستی بهاری امروز ما قورباغه زرنگ :

قورباغه زرنگ+ کاردستی بهاری

برای درست کردن این کاردستی ابتدا احتیاج به یک کاغذ رنگی سبز داریم که مدل نمونه دست ها وپاها و چشم های آن را بکشیم و با قیچی برش بزنیم و یک مستطیل در بیاوریم حالا احتیاج به یک مقوا استوانه ای داریم که حالا با مستطیلی که در آوردیم دور آن  را با چسب می چسبانیم و بعد یک طرف آن را با منگنه به هم دوخت می کنیم و حالا با یک کاغذ رنگی قرمز یک مستطیل نسبتا باریک در می آوریم و داخل مقوا استوانه ای با چسب می چسبانیم که دهان آن باشد و حالا با ماژیک مشکی دست و پاهای آن را دور گیری می کنیم و با چسب می چسبانیم و چشم های آن را هم با چسب می چسبانیم حالا کاردستی بهاری ما آماده است .

قورباغه زرنگ+ کاردستی بهاری

ابر مهربان+ کاردستی بهاره

درست کردن کاردستی برای کودکان می تواند مفید باشد و بر روی عضلات آنها موثر باشد کاردستی بهاره امروز ما ابر مهربان:

برای درست کردن این کاردستی ابتدا روی یک مقوا سفید طرح ابر را می کشیم و در می آوریم و با کاغذ رنگی آبی چهار تا مستطیل باریک و بلند در می آوریم و آن را یک سانت یک سانت مدل باد بزن تا می دهیم و آن را باز می کنیم و دو تای آن را کنار ابر برای دستان آن با چسب می چسبانیم و دو تای دیگر آن را برای پاهای آن می چسبانیم و می توانیم برای قشنگ تر شدن کارمان با کاغذ رنگی سفید مدل ابر را دوباره به صورت کوچک بکشیم و پایین پاهای آن اضافه  کنیم و همچنین دوباره با کاغذ سفید دوتا دایره برای چشمان آن که وسط آن را با ماژیک مشکی می کشیم استفاده می کنیم حالا کاردستی بهاره ما آماده است.

ابر مهربان+ کاردستی بهاره

جوجه طلایی+ کاردستی بهاری

هدف ما در این سایت یاد دادن بهترین و جدیدترین کاردستی ها به کودکان شما است و کاردستی بهاری امروز ما جوجه طلایی :

جوجه طلایی+ کاردستی بهاری

برای درست کردن این کاردستی ابتدا احتیاج به یک کاغذ رنگی زرد داریم که ابتدا یک مربع در می آوریم و آن را از وسط تا می دهیم و باز دوباره آن را از وسط تا می دهیم و بعد تای آن را باز می کنیم و مدل نمونه هر دو طرف آن را مدل مثلثی لا می دهیم و دوباره تیکه بالایی مثلث را به سمت داخل تا می دهیم و مدل نمونه با قیچی آن را برش می زنیم که برای تاج جوجه طلایی ما استفاده شود و حالا با کاغذ رنگی نارنجی یک بیضی در می آوریم و آن را برای دهان جوجه طلایی استفاده می کنیم و با ماژیک مشکی برای آن چشم می گذاریم حالا کاردستی بهاری ما آماده است .

جوجه طلایی+ کاردستی بهاری

گربه ناقلا+ کاردستی بهاری

هدف ما در این سایت یاد دادن بهترین و جدیدترین کاردستی ها به کودکان شما است و کاردستی بهاری امروز ما گربه ناقلا :

گربه ناقلا+ کاردستی بهاری

برای درست کردن این کاردستی ابتدا احتیاج به یک کاغذ رنگی داریم که ابتدا دو تا دایره یکی کوچکتر و یکی دیگر بزرگتر در می آوریم ، کوچکتر را برای صورت آن استفاده می کنیم و وسط آن را مدل نمونه برش می زنیم و از پشت با چسب به هم می چسبانیم که قسمت دهان او برجسته شود و با استفاده از برگه سفید چشم های او را در می آوریم و با چسب می چسبانیم و با ماژیک مشکی برای آن دماغ می گذاریم و دو تا مثلث برای گوش هایش در می آوریم و بعد بر روی دایره بزرگتر می چسبانیم و بعد دم و دست های آن را می چسبانیم حالا کاردستی بهاری ما اماده است .

گربه ناقلا+ کاردستی بهاری

گل زیبا+ کاردستی بهاره

درست کردن کاردستی برای کودکان می تواند مفید باشد و بر روی عضلات آنها موثر باشد کاردستی بهاره امروز ما گل زیبا:

گل زیبا+ کاردستی بهاره

برای درست کردن این کاردستی ابتدا احتیاج به یک کاغذ رنگی برای زمینه کارمان نیاز داریم حالا با استفاده از یک برگه سفید سه تا مستطیل حدودا ۳ سانتی در می آوریم و مدل نمونه دو طرف آن را با چسب می چسبانیم و با کاغذ رنگی سبز یک نیم دایره در می آوریم و روی برگ اصلی که زمینه کارمان است مدل نمونه با چسب می چسبانیم و دوباره با کاغذ رنگی سبز مدل نمونه برگ های آن را هم می کشیم و برش می زنیم و می چسبانیم حالا کاردستی بهاره ما آماده است .