خارپشت خارخاری+ کاردستی بهاری

درست کردن کاردستی باعث می شود خلاقیت کودکانمان بیشتر شود و تلاش ما در این سایت برای کمک کردن به کودکان است که بهترین کاردستی بهاری را آموزش ببینند و کاردستی امروز ما خارپشت خارخاری:

خارپشت خارخاری+ کاردستی بهاری

برای درست این کاردستی ابتدا احتیاج به یک کاج داریم که می توانیم آن را تهیه کنیم حالا از خمیر بازی که داریم می توانیم یک دایره در بیاوریم و سمت ته کاج آن را مدل نمونه درست کنیم به جای صورت خارپشت خارخاریمان و با رنگ دیگر خمیر برای آن دو تا دایره درست می کنیم و برای پاهای آن قرار می دهیم که به صورت دقیق روی زمین بایستد و همچنین چشم ها و دماغ آن را هم با خمیر درست می کنیم حالا کاردستی بهاری ما آماده است.

خارپشت خارخاری+ کاردستی بهاری