آقا خرگوشه + کاردستی برای مهدکودک

معلمان و مربیان می توانند کودکان را برای درست کردن کاردستی برای مهدکودک همکاری و تشویق کنند و سعی ما دراین سایت یاد دادن بهترین نمونه هایکاردستی مدرسه است وکاردستی امروز ما آقاخرگوشه:

کاردستی مدرسه+ آقا خرگوشه

برای درست کردن این کاردستی ابتدا احتیاج به یک کاغذ رنگی به شکل مربع داریم بعد آن را به صورت مثلث تا می دهیم و بعد قسمت پایین آن که بسته است را به اندازه حدودا دو سانت به سمت بالا تا می دهیم و بعد گوشه آن را مدل مثلث طبق نمونه گذاشته شده تا می دهیم و بعد دوباره آن طرف دیگر را هم به همین صورت تا می دهیم تا صورت آقا خرگوشه ما آماده شود حالا با ماژیک مشکی چشم و ابرو و کامل صورت آن را طراحی می کنیم حالا کاردستی مدرسه ما آماده است.