قصه محبوب سریالی

برخی از قصه های صوتی کودکان در سایت رادیو قصه کوکانه خاله سمینا بصورت سریالی است و همچنین محبوبیت زیادی بین کودکان عزیز دارد که برخی از آنها عبارتند از :  سری قصه کودکانه فسقلی سری قصه کودکانه پنی قشقرق سری قصه کودکانه یه قل دوقل سری قصه های کودکانه گوگولی
قصه کودکانه فسقلی ها
سری قصه کودکانه فسقلی ها

فسقلی ها از محبوب ترین های خاله سمینا + قصه شب

معرفی کتاب+ قصه های گوگولی برای بچه های گوگولی
سری قصه کودکانه گوگولی

مجموعه قصه کودکانه گوگولی خاله سمینا

قصه کودکانه پنی قشقرق
سری قصه کودکانه پنی قشقرق

مجموعه پنی قشقرق خاله سمینا

قصه کودکانه یه قل دو قل
سری قصه کودکانه یه قل دو قل

مجموعه قصه کودکانه یه قل دو قل خاله سمینا