کاردستی روباه مکار + کاردستی برای مهدکودک

معلمان و مربیان می توانند کودکان را برای درست کردن کاردستی برای مهدکودک همکاری و تشویق کنند و سعی ما دراین سایت یاد دادن بهترین نمونه هایکاردستی مدرسه است وکاردستی امروز ما روباه مکار:

کاردستی مدرسه+ روباه مکار

برای درست کردن این کاردستی ابتدا احتباج به یک کاغذ رنگی نارنجی داریم که ابتدا کاغذ رنگی را مدل مثلثی تا می دهیم و اضافه آن را قیچی می کنیم حالا سر مثلث را دوباره به داخل تا می دهیم و دو سر مثلث را مدل مثلی به داخل تا می دهیم مثل نمونه که سر روباه مکار ما حاضر شود حالا با استفاده از کاغذ سفید دو تا دایره در می آوریم وبرای لپ ها آن استفاده می کنیم و همچنین دو تا مثلث برای روی گوش های آن حالا دماغ آن را با استفاده از کاغذ مشکی در می آوریم و می چسبانیم و با استفاده از ماژیک چشم های آن را می گذاریم و بدن آن را هم مدل نمونه در می آوریم و می چسبانم و با استفاده از ماژیک همه بدن و صوت روباه را خال خالی می کنیم حالا کاردستی مدرسه ما آماده است.

کاردستی مدرسه+ روباه مکار